പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പി.എ. രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു

Recent Visitors: 9 പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പി.എ. രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് : പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും എൻജിനിയറും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ കോഴിക്കോട് പൊറ്റമ്മൽ ഉല്ലാസ് നഗർ …

Read more