മഴ, പൊടിക്കറ്റ് : ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്

Recent Visitors: 7 മഴ, പൊടിക്കറ്റ് : ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ് അബൂദബി: മഴയും പൊടിക്കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എമിറേറ്റിലെ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് …

Read more