ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ മഴ വിട്ടു നിൽക്കും; അറബിക്കടലിലേക്ക്

Recent Visitors: 2 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപപ്പെട്ട തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ദിശ മാറി കന്യാകുമാരി കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് ദുർബലമായി അറബി കടലിലേക്ക് എത്തും. …

Read more