മഴക്കാലത്ത് വേണം കോളറ പ്രതിരോധം

കാലവർഷക്കാലത്തെ പ്രധാന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഒന്നാണ് കോളറ. വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രോഗമാണിത്. തമിഴ് നാട്ടിൽ കോളറ കേസുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഇതേക്കുറിച്ച് …

Read more