ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാലവർഷം വേഗത്തിൽ വിടവാങ്ങുന്നു

Recent Visitors: 2 കാലവർഷം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ വിടവാങ്ങുന്നു. ഇന്ന് ബിഹാർ,സിക്കിം, മേഘാലയ മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാലവർഷം പൂർണമായി വിടവാങ്ങി. അസം, ത്രിപുര,ബംഗാൾ …

Read more