കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഇടിയോടെ മഴക്ക് സാധ്യത

കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇടിയോട് കൂടെയുള്ള മഴക്ക് സാധ്യത. തമിഴ്നാട് പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അന്തരീക്ഷ ചുഴിയെ തുടർന്നുള്ള കാറ്റിന്റെ …

Read more

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇടിയോടെ മഴക്ക് സാധ്യത

കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്നു മുതൽ ഇടിയോടെ മഴക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് (വ്യാഴം) വൈകിട്ട് എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, …

Read more