കല്യാൺ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

കല്യാൺ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

കോഴിക്കോട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സ്‌ക്വയർഫീറ്റിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കല്യാണ്‍ സില്‍ക്‌സ്, കല്യാൺ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഷോറൂമുകളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Walk In Interview
January 10, 11 തിയ്യതികളില്‍
കല്യാണ്‍ സിൽക്‌സ് കോഴിക്കോട് ഷോറൂമില്‍

Customer Care – 75 Vacancies
Cashier & Billing Clerk – 75 Vacancies
Front Office Executive – 25 Vacancies
Accounts Assistant – 20 Vacancies Department Manager – 50 Vacancies Packing & Delivery Staff – 50 Vacancies
Tailor-30 Vacancies
Driver – 25 Vacancies
Logistics Assistant – 25 Vacancies
Inventory Assistant – 10 Vacancies
Godown Keeper – 10 Vacancies
Electrician – 10 Vacancies
Warden – 5 Vacancies
Visual Merchandiser – 30 Vacancies
PRO-5 Vacancies
Fashion Designer – 25 Vacancies

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷഫോമിനും ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക
https://rb.gy/m9mkcv

Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment