മഴക്കെടുതിയിൽ  കൃഷിനാശം; കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു

കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു

മഴക്കെടുതിയിൽകൃഷി നാശം സംഭവിച്ചവർക്ക് വിളങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കൃഷിവകുപ്പ് ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനുമായി കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

തിരുവനന്തപുരം
9495538952
9447816780

കൊല്ലം
9447349503
9497158066

പത്തനംതിട്ട
9446041039
9446324161

ആലപ്പുഴ
9446487335
9539592598

കോട്ടയം
9447659566
7561818724

എറണാകുളം
9497678634
9383471180

തൃശൂർ
9446549273
8301063659

ഇടുക്കി
9447037987
9383470825

പാലക്കാട്
9446175873
9074144684

മലപ്പുറം
9495206424
9383471623

കോഴിക്കോട്
9847402917
9383471784

വയനാട്
9495622176
9495143422

കണ്ണൂർ
9383472028
9497851557

കാസർഗോഡ്
9383471961
9447089766

കൂടാതെ  കർഷകർക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ എയിംസ് പോർട്ടൽ വഴി ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അതിനായി എയിംസ് പോർട്ടലിൽ (www.aims.kerala.gov.in) ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൃഷിഭൂമിയുടെയും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച കാർഷിക വിളകളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കൃഷിഭവനുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.aims.kerala.gov.in, www.keralaagriculture.gov.in വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കണം.

മഴക്കെടുതിയിൽ  കൃഷിനാശം; കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു
മഴക്കെടുതിയിൽ  കൃഷിനാശം; കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു © Metbeat News

 

 

 

 

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment