സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും

സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ഔദ്യോഗിക കണക്കെടുപ്പ് അവസാനിക്കാൻ 13 ദിവസം ശേഷിക്കെ കേരളത്തിൽ മഴക്കുറവ് 40 ശതമാനമായി തുടരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഒഴിയെയുള്ള ജില്ലകളിലെല്ലാം മഴക്കുറവ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ 19 ശതമാനം മഴക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതികമായി സാധാരണ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുക.

സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും
സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും

മറ്റു ജില്ലകളിലെ 21 മുതൽ 56 ശതമാനം വരെ മഴക്കുറവുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലുമാണ് 56 ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആലപ്പുഴയിലാണ് 21 ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കണ്ണൂർ (-24%), എറണാകുളം (-32%), കാസർകോട് (-27%), കൊല്ലം (-23%), കോട്ടയം (-45%), കോഴിക്കോട് (-48%), മലപ്പുറം (-40%), പാലക്കാട് (-47%), തിരുവനന്തപുരം (-30%), തൃശൂർ (-46%) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലെ മഴക്കുറവ്.

സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ

ഓഗസ്റ്റിൽ മഴ സാധാരണയേക്കാൾ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 53 % മഴ കൂടുതൽ ലഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 16 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഈ മാസം ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ കുറവ് ലഭിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ്. 28 ശതമാനം കുറവാണ് വയനാട്ടിലുള്ളത്.

സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു
സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു

സെപ്റ്റംബറിൽ 25 സെ.മി മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 16 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഈ മാസത്തെ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാസർകോട് 3 എം.എം മഴ കൂടുതലും പത്തനംതിട്ടയിൽ 57 എം.എം മഴ കൂടുതലും കോഴിക്കോട് 60 എം.എം കൂടുതലും കണ്ണൂരിൽ 55 എം.എം കൂടുതലും മഴ ലഭിച്ചു.

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും

രാജസ്ഥാനു മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂനമർദവും വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലെ ചക്രവാതച്ചുഴിയും കാരണം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ, മധ്യ ജില്ലകളിൽ നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും.

സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും
സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും

Leave a Comment