മുക്കത്ത് മഞ്ഞ മഴയെന്ന് സംശയം

Recent Visitors: 5 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കത്ത് മഞ്ഞ മഴ പെയ്തതായി സംശയം. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലു വീടുകളിലാണ് മഞ്ഞ മഴ പെയ്‌തെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുക്കം …

Read more