സമാധാനത്തിനായി ജലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക’: ഇന്ന് ലോക ജലദിനം

Recent Visitors: 16 ‘സമാധാനത്തിനായി ജലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക’: ഇന്ന് ലോക ജലദിനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങള്‍ ഏറിവരുകയും ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിഭവത്തെ …

Read more

“വിലപ്പെട്ടതാണ് പാഴാക്കരുത്” : ഇന്ന് ലോക ജലദിനം ; ഓരോ തുള്ളിക്കും വില നൽകേണ്ടി വരുമോ ?

Recent Visitors: 4 ഇന്ന് മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനം. വെള്ളം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓരോ ജല ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത്. 1992ൽ …

Read more