പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം

Recent Visitors: 30 പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും …

Read more

കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ചു

Recent Visitors: 4 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. എന്‍.ഐ.ടി. ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ഡോ. സുധാകുമാര്‍ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. …

Read more