കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ; കേരളത്തിന് 1228 കോടി വായ്പ അനുവദിച്ച് ലോകബാങ്ക്

Recent Visitors: 4 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും നേരിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി കേരളത്തിനായി 1228 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ച് ലോകബാങ്ക്. തീരദേശ ശോഷണം, …

Read more