“വിലപ്പെട്ടതാണ് പാഴാക്കരുത്” : ഇന്ന് ലോക ജലദിനം ; ഓരോ തുള്ളിക്കും വില നൽകേണ്ടി വരുമോ ?

Recent Visitors: 5 ഇന്ന് മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനം. വെള്ളം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓരോ ജല ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത്. 1992ൽ …

Read more