തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജല പരിശോധനാ ക്ലിനിക്കുകൾ വരുന്നു

Recent Visitors: 3 വേമ്പനാട് കായലിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ ഇ-കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജല പരിശോധനാ ക്ലിനിക്കുകൾ സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (CMFRI) …

Read more