ജോഷി മഠിലേത് മനുഷ്യ നിർമിത ദുരന്തമോ?

Recent Visitors: 4 ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോഷിമഠിൽ ഉണ്ടായ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു താഴൽ മനുഷ്യ നിർമിത ദുരന്തമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ. അതീവ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയായ ഇവിടെ നടന്ന …

Read more