ഉക്രൈനിൽ അണക്കെട്ട് തകർന്നു ; ജനങ്ങൾ വീടുകൾ ഒഴിയുന്നു

Recent Visitors: 4 ഉക്രൈനിൽ അണക്കെട്ടും ജലവൈദ്യുത നിലയവും തകർന്നു. റഷ്യ അണക്കെട്ട് ആക്രമണത്തിലൂടെ തകർക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഉക്രൈൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അണക്കെട്ട് ഉക്രൈൻ …

Read more