യു.ജി.സി നെറ്റ് പരീക്ഷ ഫലം

Recent Visitors: 6 യു.ജി.സി നെറ്റ് പരീക്ഷ ഫലം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷന്‍ (യു.ജി.സി) 2023 ഡിസംബറില്‍ നടത്തിയ നെറ്റ് (നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) എക്‌സാമിന്റെ ഫലം …

Read more