ഈ വർഷവും ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ

2022 ൽ അപൂർവ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന World Meteorological Organization (WMO) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ …

Read more