തക്കാളി വില കുതിച്ചുയരുന്നു; കർഷകർക്ക് ലാഭമോ?

രാജ്യം മുഴുവൻ തക്കാളിയുടെ വില വർദ്ധനവ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തക്കാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് തക്കാളി കിട്ടാത്തതിന്റെയും വിലവർധനയുടെയും ആശങ്കയാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അധ്വാനവും പണവും …

Read more

QBO,തക്കാളി വിലയെ സ്വാധീനിക്കും വിധം

വിമാനമൊക്കെ പറക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാളിയായ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ കാറ്റിനെ തിരശ്ചീനമായി ആന്ദോലനം (ഓസിലേഷൻ ) ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു തരംഗമാണ് ഖാസി – ബൈനിയൽ ഓസിലേഷൻ …

Read more