മൺസൂൺ ബ്രേക്ക് തുടരുന്നു ; ഇടിയോടെ മഴ തുടരും, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയും

Recent Visitors: 2 തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി തുടരുന്നതും തെക്കൻ ഉൾനാടൻ കർണാടകയ്ക്ക് മുകളിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ അഭിസരണം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലും കേരളത്തിന്റെ …

Read more