കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ തകരുന്നു ; മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യു എൻ

Recent Visitors: 5 കാലാവസ്ഥ തകർച്ച തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം …

Read more