2024ൽ ‘സൂപ്പർ എൽ നിനോ’ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് യുഎസ് കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി; ഇന്ത്യയിലെ കാലവർഷത്തെ ബാധിക്കുമോ?

Recent Visitors: 13 2024 മാർച്ച്-മെയ് മാസങ്ങളിൽ വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ “ശക്തമായ” എൽ നിനോയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇത് സൂപ്പർ എൽ നിനോ ആകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ …

Read more