ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഇടുക്കിയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

Recent Visitors: 2 ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും റോഡിൽ മരം വീണ് ഇടുക്കിയിലെ കാഞ്ചിയാർ പാലക്കടയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇടുക്കിയിലെ ഉപ്പുതുറ, കാഞ്ചിയാർ, …

Read more