ഭൂമിക്കുള്ളിലെ തിളച്ചുമറിയുന്ന അകക്കാമ്പിലെ ശബ്ദം കേൾക്കാം

Recent Visitors: 2 ഭൂമിയുടെ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സൂര്യനില്‍ നിന്നും വിദൂരപ്രപഞ്ചത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള ഹാനികരമായ കിരണങ്ങളെ ഭൂമിയിലെത്താതെ സഹായിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശബ്ദം …

Read more