മോക്ക കരകയറുമോ? കേരളത്തെ ബാധിക്കുമോ?

Recent Visitors: 2 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തെക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ചക്രവാത ചുഴി (cyclonic circulation) ഇന്ന് രൂപപ്പെടും. ഇത് നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറാനാണ് സാധ്യത. …

Read more

ലാനിന മാർച്ചിൽ ന്യൂട്രലാകുന്നു; പിന്നീട് എൽ നിനോ സാധ്യതയും, എന്താണ് ഇവയെല്ലാം എന്നറിയാം

Recent Visitors: 6 വേനൽ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന മാർച്ചിന് ഏതാനും ദിവസം ശേഷിക്കെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി തുടർന്ന ലാനിന പ്രതിഭാസത്തിന് വിട. മാർച്ചോടെ ലാനിന പ്രതിഭാസം …

Read more