2 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് 120 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക്

Recent Visitors: 3 ഭൂചലനത്തിൽ തകർന്നു വീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറാം ദിവസം രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 128 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാര്യമായ പരുക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് കുഞ്ഞിനെ …

Read more