തലസ്ഥാന നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ഇത് ; വരുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങൾ

കാലവർഷം

Recent Visitors: 7 തലസ്ഥാന നഗരം ഇത്തവണത്തെ മഴയിൽ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. അടുത്തെങ്ങും അനുഭവിക്കാത്ത ദുരിതങ്ങൾക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരം സാക്ഷിയായത്. 2018 ലെ പ്രളയകാലത്തു പോലും …

Read more