കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും സൗദിയിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ; ഞായറാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും

Recent Visitors: 4 കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും സൗദിയിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജിസാനിലേയും അസീറിലേയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. …

Read more