തൃശൂരിൽ ഗസ്റ്റ് വിന്റ് ; വ്യാപക നാശനഷ്ടം

Recent Visitors: 4 തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉണ്ടായ ഗസ്റ്റ് വിന്റിലും മഴയിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു. കൊടുങ്ങയിൽ തെങ്ങ് വൈദ്യുതി …

Read more