ന്യൂനമർദം, ന്യൂനമർദപാത്തി: ഉത്തരേന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും മഴ ശക്തിപ്പെടും

Recent Visitors: 4 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം പടിഞ്ഞാറ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഒഡിഷ, ജാർഖണ്ഡ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ന്യൂനമർദം നീങ്ങുന്നത്. …

Read more