കാലവർഷം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 4 തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ജൂലൈ എട്ടിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും …

Read more