കാലാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാർഷിക ഇൻഷുറൻസിനായി കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതി

Recent Visitors: 3 2016 ഏപ്രിലിൽ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന (PMFBY) ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. മുൻ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളായ ദേശീയ കാർഷിക ഇന്‍ഷുറന്‍സ് …

Read more