കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തീവ്രമഴ; അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരും

സെപ്റ്റംബറിൽ 53 % കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു; മഴ നാളെയും തുടരും

Recent Visitors: 5 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട് ഒഡിഷയിൽ കരകയറി ദുർബലമായ ന്യൂനമർദം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ തീവ്ര മഴ നൽകി. ഹ്യും സെന്റർ ഫോർ ഇക്കോളജി ആന്റ് …

Read more