ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം: കോട്ടക്കലിൽ ജനങ്ങൾ വീടുവിട്ടിറങ്ങി

Recent Visitors: 3 കോട്ടക്കൽ: മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ഭയാനകമായ ശബ്ദം കേട്ട് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിയിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങി. കോട്ടക്കൽ മേഖലയിൽ ആമപ്പാറ ചിനക്കൽ, ചെങ്കുവെട്ടി, സ്വാഗതമാട് …

Read more