വെള്ളക്കെട്ട്; കൊങ്കൺ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു ; ചില ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

Recent Visitors: 535 വെള്ളക്കെട്ട്; കൊങ്കൺ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു ; ചില ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി കൊങ്കണ്‍ പാതയില്‍ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ …

Read more