കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇടിയോടു കൂടിയ വേനൽ മഴ തുടരും

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തീവ്രമഴ; അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരും

Recent Visitors: 3 കേരളത്തിൽ ഇന്നും വേനൽ മഴ തുടരും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ മിക്കപ്രദേശങ്ങളിലും ഇടിയോടുകൂടി മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് മെറ്റ് ബീറ്റ് വെതറിന്റെ നിരീക്ഷണം. …

Read more

ആദ്യ വേനൽ മഴയിൽ കൊച്ചിയിൽ ജാഗ്രത; മുന്നറിയിപ്പുമായി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ

Recent Visitors: 3 ബ്രഹ്മപുരത്തെ പുക പൂർണമായി ശമിച്ചെങ്കിലും കൊച്ചി നിവാസികൾ ആദ്യ വേനൽ മഴയെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. വിഷ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് …

Read more