കടുത്ത വേനലിന് പിന്നാലെ തീവ്ര മഴ; ഇനിയും പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങൾ

Recent Visitors: 6 കടുത്ത വേനലിന് പിന്നാലെ തീവ്ര മഴ; ഇനിയും പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങൾ വേനൽ മഴയിലെ കുറവായിരുന്നു 2024 ഏപ്രിൽ 30 വരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവേദന. …

Read more