സൗദിയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയും, വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു (Video)

Recent Visitors: 2 സൗദി അറേബ്യയിൽ കനത്ത മഴയും ആലിപ്പഴ വർഷവും മൂലം വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകളും മറ്റും തകർന്നു. സൗദിയിൽ കനത്ത മഴക്കും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് …

Read more