പരിസ്ഥിതി റാലിയിൽ ഗ്രേറ്റതുൻബെർഗിന്റെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം

Recent Visitors: 8 പരിസ്ഥിതി റാലിയിൽ ഗ്രേറ്റ തുൻബെർഗിന്റെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണ റാലിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പലസ്തീൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു …

Read more