2024 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷം ആകാനുള്ള സാധ്യതയെന്ന് ഡബ്ലിയു എം ഒ

Recent Visitors: 12 2024 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷം ആകാനുള്ള സാധ്യതയെന്ന് ഡബ്ലിയു എം ഒ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമെന്ന 2023-ന്റെ റെക്കോഡ്, 2024 തിരുത്താനുള്ള സാധ്യതയേറെയെന്ന് …

Read more

കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി: ആഗോള പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേരണമെന്ന്

Recent Visitors: 2 ഈജിപ്തിലെ ഷാം- അൽ-ഷൈഖിൽ നവംബർ 6 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന COP27 യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ …

Read more