ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നദിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു

Recent Visitors: 3 ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഔട്ട് ബാക്ക് പട്ടണത്തിലെ മെഡീനി നദിയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തടിഞ്ഞു. ചൂടു തരംഗം ആണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തടിയാൻ കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. നിരവധി …

Read more