യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവിയായി അർജന്റീനിയൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷക

Recent Visitors: 5 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവിയായി അർജന്റീനയിലെ പ്രമുഖ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് …

Read more