ദുർഗാ പൂജയ്ക്കിടെ മിന്നൽ പ്രളയം: ബംഗാളിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ചു

Recent Visitors: 2 കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വിഗ്രഹം നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ എട്ട് പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു. നിരവധി പേരെ കാണാതായി. ജാൽപായ്ഗുരിയിലാണ് …

Read more