എന്നെ വെറുതെ കളയല്ലേ ഞാൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരൻ ഒന്നുമല്ല: ഇലയും പൂവുമടക്കം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കൂ; ഗുണങ്ങൾ നിരവധി

Recent Visitors: 4 ഒരേയൊരു ജനുസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സസ്യകുടുംബമാണ് മൊരിൻഗേസീ (Moringaceae). കുറ്റിച്ചെടികൾ മുതൻ വലിയ മരങ്ങൾ വരെയുള്ള മുരിങ്ങ എന്ന ഈ ജനുസിൽ 13 …

Read more