കവചം സൈറൺ ഇന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ

Recent Visitors: 13 കവചം സൈറൺ ഇന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി കവചം അപായ സൈറണുകകൾ മുഴങ്ങും. അതിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ …

Read more

രാജ്യവ്യാപകമായ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് ; ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് പുതിയ സംവിധാനം

Recent Visitors: 3 രാജ്യവ്യാപകമായി ദുരന്തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനുള്ള ഒരു സംയോജിത അലർട്ട് സംവിധാനത്തിന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ ദുരന്ത …

Read more