കിഴക്ക് മഴ ശക്തം: ഡാമുകൾ കൂടുതൽ തുറക്കും

കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെ ഡാമുകൾ തുറന്നതിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കും. ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ഇന്ന് തുറന്നു. മറ്റു ഡാമുകളിലും ഓറഞ്ച് ബ്ലു അലർട്ടുകൾ നൽകി. …

Read more