ന്യൂനമർദം നാളെ അറബിക്കടലിലേക്ക്, മഴ നാളെയും

Recent Visitors: 2 കന്യാകുമാരി കടലിലുള്ള ന്യൂനമർദം നാളെ തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇന്ന് രാവിലെ വെൽ മാർക്ഡ് ലോ പ്രഷറായാണ് ശ്രീലങ്കയെ കടന്ന് കന്യാകുമാരി കടലിലേക്ക് …

Read more