കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ് ; എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത്

Recent Visitors: 3 Dr. Deepak Gopala krishnan പലപ്പോഴും 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം പോലും കൃത്യമല്ല. അപ്പോൾ 50 വർഷത്തിനു ശേഷം മഴകൂടും …

Read more

എൽ നിനോ സൂചനകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമെന്ന് ഡോ. എം. രാജീവൻ

Recent Visitors: 4 മാർച്ച് മാസം അവസാന വാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ എൽനിനോ സൂചനകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായെന്ന് കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിലെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന മലയാളി കാലാവസ്ഥ …

Read more

കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അറിയാം

Recent Visitors: 3 ഡോ. ദീപക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദ്യം: 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം പോലും കൃത്യമല്ല. അപ്പോൾ 50 വർഷത്തിനു ശേഷം മഴകൂടും എന്നൊക്കെയുള്ള …

Read more