വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിളയിക്കാം കാബേജും കോളി ഫളവറും

ശൈത്യകാലവിളകൾ വീട്ടുമുറ്റത്തും സുലഭമായി വിളയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. കാബേജ് (Cabbage), കോളിഫ്ലവർ (Cauliflower) എന്നീ ശൈത്യകാലവിളകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലൊഴികെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒറ്റ സീസണിലാണ് പ്രധാനമായും …

Read more